Výročí, rodáci, události v historii kraje Jihlavského

Na našem homeopatickém eshopu:

16. červenec – poutní Hora Karmelská u Kostelního Vydří.

Poutní místa, léčivé studánky, zázračná návrší. V málokterém kraji se jich nalézá tolik, jako zde na Vysočině. Desítky z nich ovšem v minulém půlstoletí upadly v pozapomnění a mnohdy o jejich slavné historii nevědí ani sami obyvatelé obcí, na jejichž území se to či ono poutní místo nachází. To se však netýká slavné západomoravské Hory Karmelské, nacházející se nedaleko Dačic u Kostelního Vydří.

Pohled od dveří chrámu z Karmelské Hory u Kostelního Vydří do krajiny západní Moravy.
Zázračný obraz Panny Marie.

Koncem 17. století bylo zdejší návrší zalesněné a v jednom místě stál údajně od nepaměti sloup se zašlým obrázkem. A právě u něj byla od roku 1698 čas od času pozorována zvláštní záře, hlavně o sobotách, v den zasvěcený Panně Marii. Přesvědčil se o tom i místní statkář Bernard Jindřich Butz z Rolsberku a tak po dohodě s telčským hrabětem Janem Karlem Jáchymem Slavatou, knězem a generálem řádu karmelitánského, dal na tomto návrší vystavět roku 1700 kapličku. Do ní pak nechal umístit Slavatův dar, nový obraz Panny Marie Karmelské.

A od té doby začalo ve Vydří přibývat zázračných uzdravení. Zdejší farní archiv choval knihu „Seznam milostí pomoci blahoslavené Panny Marie na hoře Karmelské u Kostelního Vydří dosažených“. V roce 1888 obsahovala tato zajímavá kniha 116 zápisů o zázracích zde učiněných. Nejstarší pocházel z roku 1732, kdy zde došlo k uzdravení syna dačického písaře Stöhera, který byl postižen pokřiveností krku.

Při každé z těchto příležitostí byly vděčnými věřícími do kostela zavěšovány takzvané „záslibné obrázky“ opatřené čísly, popisy oněch zázračných událostí, a děkovnými řádky. Kolem roku 1788 ovšem z popudu císaře Josefa II. vyšel zákaz jejich zavěšování a do knihy zázraků bylo úředně zakázáno psát. Přes císařský zákaz však v knize Kostelního Vydří byla poznamenána ještě dvě dobrodiní z let 1805 a 1814.

Interier poutního chrámu Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří

A tak se v knize dalo dočíst například o tom, jak se Kateřině Krausové z Dačic splašili koně a ona se jen zázrakem zachránila, vzývajíc přitom zdejší Pannu Marii. Podobně se zachránil Ignác Jeniška, správce rybníka v Telči, když se na něj převalil v největším trysku kůň. Jindy se zase myslivci Františku Jelínkovi z Telče roztrhla puška a on neutrpěl žádná zranění

Snad nejzajímavější je příběh Justiny Loikové, nájemnice telčského sudího Kommerera, který se seběhl v roce 1748 v sobotu, den před svátkem sv. Trojice. Když vkročila do světnice, byla padajícím stropem zasypána. Lidé v hojném počtu shromáždění „domnívali se, že už stala se obětí smrti, avšak vytáhli ji zdravou a neporušenou. Ona pak přítomným hlásala mocnou ochranu Panny Marie v kapli Kostelno – Viderské milostiplné a že jen jejím přispěním od neštěstí byla uchována, ačkoliv byla v požehnaném stavu. Po třech nedělích šťastně porodila zdravé dítko…“

Ambity na Karmelské Hoře.

A tak se od Jana Royta, autora knihy Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století dozvídáme, že na Vysočině putovali poutníci pravidelně do Kostelního Vydří k milostnému obrazu Panny Marie Karmelské se škapulířem, který kapli věnoval v roce 1709 poslední mužský potomek rodu Slavatů, bosý karmelitán Karel Felix hrabě Slavata. A Karmelitáni tehdy prosadili u papežské kurie svátek Panny Marie Karmelské, který papež Benedikt XIII. ustanovil pro celou církev na 16. července.

A tak i dnes může poutník vstoupit do posvátného ticha Hory Karmelské, aby zde občerstvil duši, uvolnil smysly či jen tak beze spěchu postál v chladivém stínu staletých stromů.

A možná, aby i přitom vzpomněl na dnes již nežijící představitele našich předchozích generací, jejichž mysl, dílo i osudy byly dotvářeny blízkostí nebes tak citelnou právě zde, v Kostelním Vydří…

Vysvětlivka:

Škapulíř (z latinského slova scapulare = zástěra) je původně součástí oděvu. Jde o pruh látky – s otvorem pro hlavu – který splývá na zádech i na prsou dolů a zaručuje svému nositeli vždy zázračnou ochranu Panny Marie. Škapulířem kromě toho také může být i váček na krk na medailonky Krista a Panny Marie a případně i další křesťanské symboly hodné úcty. Počátkem roku 1322 měl papež Jan XXII. Vidění, kdy mu Přesvatá Bohorodička Panna Maria sdělila, že každý, kdo bude nosit škapulíř a denně se bude modlit růženec či mariánské hodinky, má zaručeno, že první sobotu po své smrti (sabbato post eorum obitum) bude jeho duše jistojistě dovedena do Ráje.

Pohled od vchodu do poutního areálu na Karmelské Hoře k lesnímu hřbitůvku řeholníků kláštera.

Související článek: Poutě na Křemešníku.

Na našem homeopatickém eshopu: